Säännöt


VR Sähkötekniset - STY ry

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on VR Sähkötekniset - STY ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki sekä toiminta-alueena jäsenten työalueet.

Tarkoitus

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia rautatiealan sähköteknisten toimihenkilöiden yhdyssiteenä, edustaa heitä ja kehittää heidän yhteiskunnallisia ja ammatillisia taitojaan sekä muita etujaan järjestöorganisaatioiden kautta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä kotimaassa ja ulkomailla sähköalan yrityksiin ja laitoksiin sekä ryhtyy muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin järjestöihin.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen rautatiealan sähköteknisissä tehtävissä toimiva henkilö.
Hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä yhdistyksen hallitukselle. Jäseneksi liittymisestä päättää hallitus ja siitä annetaan kirjallinen tieto hakijalle. Hylkäävästä päätöksestä on asianomaisella oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen, jättämällä esitys hallitukselle 30 päivän kuluessa hylkäävän päätöksen tiedoksi saamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Muutoin jäsenen eroaminen tai erottaminen yhdistyksestä tapahtuu yhdistyslain mukaan.
Vapaajäsenoikeuden saavuttaa jäsen, joka siirtyy eläkkeelle. Vapaajäsen ei suorita yhdistykselle mitään jäsenmaksua. Vapaajäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi alalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön.

Toiminnan rahoittaminen

4 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden kalenterivuodeksi määrää yhdistyksen syyskokous.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Hallinto ja päätösvalta

5 §
Yhdistyksen hallintoa johtaa hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokoukset

6 §
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous. Varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla siten, että vuosikokous pidetään maaliskuun 31 päivään mennessä ja syyskokous marraskuun 30 päivään mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Jäsenten pyytämä kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun sen pitämistä koskeva pyyntö on saapunut hallitukselle.

7 §
Kutsun yhdistyksen kokoukseen antaa hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä tiedotuksella tai muulla syyskokouksessa päätetyllä tavalla.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle edellisessä momentissa mainitulla tavalla viikkoa ennen kokousta.

8 §
Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Muu kuin kutsussa mainittu asia voidaan ottaa, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §, kokouksessa käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että yhdistyksen jäsen tekee siitä perustellun esityksen kokouksen alussa ja erimielisyyden sattuessa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.
Jäsenen tulee esittää varsinaisessa kokouksessa käsittelyyn haluttava asia hallitukselle 30 päivää ennen varsinaista kokouksesta.
Ylimääräisessä kokouksessa ei käsitellä kuin kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, liittymisestä muihin yhdistyksiin tai niistä eroamisesta taikka kiinteistön hankkimisesta, luovutuksesta tai kiinnittämisestä älköön kuitenkaan tehtäkö päätöstä ellei sitä ole kokouskutsussa mainittu.

9 §

Päätöksen tekeminen yhdistyksen kokouksessa tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 8., 19. Ja 20. Pykälissä mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa arpa ratkaisee.
Äänestys on avoin ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi lippuäänestystä.
Äänioikeus on jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.
10 §
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus

11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä sekä kaikille yhteinen yksi (1) varajäsen.
Jos hallituksen puheenjohtaja kesken toimintakautensa eroaa tai tulee pysyvästi estyneeksi, astuu varapuheenjohtaja hänen sijaansa hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajan paikan tullessa avoimeksi valitsee hallitus keskuudestaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi varapuheenjohtajan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan 2-4 jäsenisen toimikunnan, joka hoitaa erikseen sovittavia asioita hallituksen kokouksiin.
12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.
Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi hallituksen jäsen sitä kirjallisesti pyytää.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
13 §
Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä. Hallituksen tulee

Toiminta- ja tilikausi

14 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinkertomus tulee jättää tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.

Päätöksen teko

15 §
Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit sekä jättää kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle esitettäväksi kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Tilintarkastajien tulee myöskin tilikauden aikana seurata yhdistyksen hallintoa ja taloudenhoitoa suorittamiensa tarkastusten ja vaatimiensa selvitysten avulla. Aiheutuvista muistutuksista tulee tilintarkastajien viipymättä ilmoittaa hallitukselle.

Erinäisiä säännöksiä

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja sihteerin tai varapuheenjohtajan kanssa taikka varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksinään.
17 §
Yhdistys voi kutsua yhdistyksessä pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineen henkilön kunniapuheenjohtajaksi. Päätöksen tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Yhdistyksellä voi olla yksi kunniapuheenjohtaja kerralla. Kunniapuheenjohtajaksi ei kuitenkaan voida kutsua henkilöä, joka ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, joiden toiminta on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle. Heillä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varainhankinta

18 §
Yhdistyksellä on kilpi, joka voidaan luovuttaa yhdistyksessä tai omalla toimialallaan ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Kilven luovuttamisesta päättää hallitus.
Yhdistyksellä on viiri (standaari), joka voidaan luovuttaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi toimintaa tukeneelle henkilölle tai yhteisölle.
Yhdistyksen jäsenmerkki luovutetaan jokaiselle varsinaiselle jäsenelle.

Julkaisutoiminta

19 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan yhdistyksen sellaisen kokouksen päätöksellä, jossa muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä.
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Yhdistyksen purkaminen

20 §
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja jos yhdistys lakkautetaan on sen omaisuus luovutettava VR konsernin sähkö- ja teleinsinöörien ja -teknikoiden etua merkittävämmin ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai ellei sellaista yhdistystä ole, perustettavalle säätiölle käytettäväksi 2§ ilmenevien tarkoitusperien toteuttamiseksi.

VR sähkötekniset - STY ry
TOIMINTAA VUODESTA 1901


Säännöt PDF-muodossa:


Sivu päivitetty viimeksi: 14. 03. 2005